Analitik Kimya Pdf İndir

Kendinize ait paylaşılmasını istediğiniz pdf, slaytlar, ders notları, kitaplar, romanlar, şiirler, programlar vb. öğrencilere yardımcı olacak ne varsa bizlere iletişim sayfasından gönderebilirsiniz.Analitik kimya kitaıbını aşağıdaki linkten pdf haliyle indirebilirsiniz.


Analitik Kimya Temel Kavramlar kitab ı kimya veya kimya ile
ilgili bir alanda eğitim görecek öğrencilere analitiğin temellerini
vermek üzere düşünülmüş bir kitaptı r.Akla gelebilecek her tür
maddenin incelenmesinde analitik kimyan ın yer ald ığı düşünülürse bu
kitaptan yararlanabileceklerin spektrumunun ne kadar geni ş olacağı
anlaşı l ı r. Mühendislik dallarının çoğu, kimya bölümleri, sağl ı k
bilimi bölümleri, biyoloji bölümleri, arkeometri ve konzervasyon
bölümleri ilk akla gelenlerdir. Kitapta bütün farkl ı disiplinlerin
ortak gereksinimi olarak düşünülen analitik konular, olabildi ğince
aç ık ve anlaşı l ı r bir biçimde ele al ınmaya çal ışı lmış t ı r. I ş lenen
konuların daha iyi anla şılmas ı için bölümlere yeterince analitik
problemler yerle ş tirilmi ş ve çözümleri yap ı lmış t ı r. Ayrı ca her
bölümün sonunda yeterli say ıda problem ve yanı tları yer almaktadı r.
Kitapta toplam olarak on bölüm bulunmaktad ı r. Birinci, ikinci
ve üçüncü bölümlerde analitik kimyada kullan ı lan temel kavramlar,
asit, baz ve tuz çözeltilerinin özellikleri, pH, pOH hesaplar ı ,
çözünürlük ve de ği ş imleri üzerinde durulmu ş tur. Dördüncü bölümde
s ıkl ıkla kullanı lan gravimetrik analiz yöntemi aç ıklanffil ş t ı r. Bölüm
beş , alt ı , yedi ve dokuzda çöktürme, nötralizasyon, kompleks
oluşumu ve indirgenme yükseltgenme titrasyon yöntemleri ayr ınt ı l ı
bir biçimde incelenmi ş tir. Sekizinci bölümde elektrokimyasal
olaylar incelenmi ş , uygulamada geni ş çapta yer alan elektrot
türleri üzerinde k ı sa aç ıklamalar verilmi ş tir. Onuncu bölümde
istatistik hesaplamalar ı n temel prensipleri üzerinde durulmu ş ve
analitik verilerin değerlendirilmesindeki istatistik yöntemler
aç ıklanmış t ı r.
Kitap bas ı lmadan önce dikkatle okunup hatalar ı düzeltilmi ş
olmakla beraber yine de gözden kaçan hatalar olabilir. Bunun için
ş imdiden özür dileriz. Kitaptan yararlanaca ğını umduğumuz değerli
öğretim üyesi arkada ş larımı z ı n ve değerli öğrencilerimizin her
türlü ele ş tirilerini içtenlikle bekliyoruz.
Kitabın haz ı rlanmas ında ve kontrolünde bize sürekli olarak
yardımc ı olan Yüksek Lisans öğrencisi Deniz Sürek'e, yaz ı larımı z ı
bilgisayarda titizlikle yazan Nevin Özkalender'e ve bilgisayar
düzenlemelerini özenle gerçekle ş tiren Ergin Dedeoğlu'na teş ekkür
etmek isteriz.
Kitabı n basımını gerçekle ş tiren Ankara Üniversitesi Fen
Fakültesi Dekanl ığına te ş ekkürlerimizi sunar ı z.
Doç.Dr. ş ahinde Demirci
Doç.Dr.Güleren Alsancak Özkan
Bize en büyük desteği yorum yaparak sağlayabilirsiniz.
Ayrıca paylaş butonlarını kullanmayı ve kırık linkleri bize bildirmeyi unutmayın.

3 yorum

Ekle yorum
Adsız
9/25/2017

teşekkür ederim

Yanıtla
avatar
Adsız
10/11/2017

link ulaşılamıyo reklamdan sonraBu siteye ulaşılamıyor

ld.mediaget.com ana makinesinin sunucu DNS adresi bulunamadı.
Aşağıdakileri deneyin: gibi yazıyo
Proxy, güvenlik duvarı ve DNS yapılandırmasını kontrol etme
DNS_PROBE_FINISHED_BAD_CONFIG

Yanıtla
avatar
10/12/2017

Teşekkürler link yenilenmiştir.

Yanıtla
avatar